Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012Αναμενόμενα, χωρίς ασάφειες και παγίδες τα θέματα των Λατινικών απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους που με ιδιαίτερη προσοχή και προσήλωση θα μπορέσουν να φτάσουν το άριστα!
Α1. Οι γνωστές από το βιβλίο του καθηγητή μεταφράσεις των κειμένων 28 και 32 (αποσπάσματα)

Β1 superiore, minime, pretium, scelera, tantus dolor, nulla re, earum, gratiores, cui, meliora, re, mentium, omni, cruciatu

B2 investiganto, misistis, redeunt, deduxerit, non vis, essemus, adficeris, potuisse, gererentur, administravisses, cultu, proposuissent, conformatum iri, expetivero, obiectura.

Γ1 α Noli investigare hominem
         Ne investigaveris hominem

     β.   Dum redis

     γ.   Epheso: αφαιρετική απομάκρυνσης στο rediens
          tecum: εμπρόθετος προσδ. της συνοδείας στο deduc
          nihili: γενική  κατηγ.της αξίας μέσω του est
          dolore: αφαιρετική οργανική του μέσου στο adfectus est
          cupidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο στο ego
          gerendi: γενική αντικειμενική στο cupidus
          tot: επιθετικός προσδ. στο dimicationes
          mortis: γενική επεξηματική στο pericula
          me: αντικείμενο στο obicere

Γ2α  Δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση. Εισάγεται με τον συμπερασματικό σύνδεσμο ut και είναι αποφατικού περιεχομένου λόγω του nihil.
Εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (possit) και σύμφωνα με την ιδιομορφία του κανόνα της ακολουθιας των χρόνων δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν(συγχρονισμός κύριας και δευτερεύουσας πρότασης). Λειτουργεί ως επιρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος.

   β. cogitandis hominibus excellentibus : Προαιρετική γερουνδιακή έλξη γιατί έχουμε απρόθετη αφαιρετική γερουνδίου με αντικείμενο σε αιτιατική.

 γ.  Cicero dixit  se  eas cupidum bene gerendi et administrandi rem publicam semper sibi proponere

Δεν υπάρχουν σχόλια: