Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ


1. Να σημειώσετε στον πίνακα δίπλα από τις λέξεις τα μακρά και τα βραχέα φωνήεντα και τους διφθόγγους τους, και στη συνέχεια να τοποθετήσετε τους τόνους και τα πνεύματα στις λέξεις 
( όπου χρειάζονται):
ΛΕΞΕΙΣ                ΒΡΑΧΕΑ                  ΜΑΚΡΑ
λεγω
νησος
οικτος
γενναιος
οινος
δουλος
δουλων
ζευγος
εκεινοι
εκεινοις
υμεις
ημεις
ημιν
ουτος
νεανιων
ποιητα
υβρις
ροδον
(μονάδες 15)
2. Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των ουσιαστικών και να τα τονίσετε :
ΟΝ. ὁ νεανίας οἱ νεανί__ ὁ ποιητής οἱ ποιητ__ ὁ Αἰσχίνης ὁ ἀγρός οἱ ἀγροί
ΓΕΝ. τοῦ νεανι__ τῶν νεανι__ τοῦ ποιητ__ τῶν ποιητ__ τοῦ Αἰσχιν__ τοῦ ἀγρ__ τῶν ἀγρ__
ΔΟΤ. τῷ νεανι__ τοῖς νεανι__ τῷ ποιητ__ τοῖς ποιητ__ τῷ Αἰσχιν__ τῷ ἀγρ__ τοῖς ἀγρ__
ΑΙΤ. τόν νεανίαν τούς νεανίας τόν ποιτ__ τούς ποιητ__ τόν Αἰσχιν__ τόν ἀγρ__ τούς ἀγρ__
ΚΛΗΤ. ᾧ νεανι__ ᾧ νεανι__ ᾧ ποιητ__ ᾧ ποιητ__ ᾧ Αἰσχιν __ ᾧ ἀγρ__ ᾧ ἀγρ__
(μονάδες 10)
3. Στις παρακάτω προτάσεις να κάνετε γραμματική αναγνώριση των Προσωπικών και των Δεικτικών αντωνυμιών :
Α.. Χρή καί ἐμέ ἐπόμενον τῷ νόμω πειρᾶσθαι ὑμῶν τῆς ἑκάστου βουλήσεως τε καί δόξης τυχεῖν.
(χρή= πρέπει, πειρᾶσθαι= να προσπαθήσω)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Β.Ὣστε μοι δοκεῖ ὁ κατήγορος εἰπεῖν περί τῆς ἐμῆς ἀδικίας καί περί τούτων τῶν συκοφαντῶν.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Γ. Λέξον ἡμῖν πόθεν ἤρξατο σε διδάσκειν ταύτην τήν στρατηγίαν .
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Δ. Ἐκέλευσε αὐτός ταύτας πλεῖν επί τούτοις τοῖς στρατιώταις.
(πλεῖν= να εκπλεύσουν)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(μονάδες 10)
4.α) Να αντιστοιχίσετε τους τύπους της ενεργητικής φωνής τους ρήματος λύω της στήλης Α με τους κατάλληλους αριθμούς της στήλης Β:
A Β
ἒλυσας οριστική μέλλοντα γ’ ενικού
λύσῃ υποτακτική ενεστώτα β’ ενικού
λύσει  ευκτική αορίστου γ’ ενικού
λῦε απαρέμφατο αορίστου
λῦσαι  ευκτική αορίστου α’ ενικού
λύσαι  οριστική ενεστώτα γ’ ενικού
λύσαιμι  οριστική αορίστου β’ ενικού
λύῃς  υποτακτική αορίστου γ’ ενικού
λῦσον  προστακτική ενεστώτα β’ ενικού
λύει  προστατική αορίστου β’ ενικού
(μονάδες 15)
β) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους κατάλληλους τύπους του ρήματος εἰμί :
   Οριστική Υποτακτική Ευκτική     Προστακτική
α’  εἰμί            ὦ                 εἲην                  ……….
β΄ …………. …………..       …………              ……….
γ΄ …………. …………..       …………              ἒστω
α΄ ………….   ὦμεν          ……… /εἶμεν      ………
β΄ ………       ………..        ………./……         ………
γ΄ εἰσίν      ……………      ……../ εἶεν        ………………….
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ           ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
Απαρέμφατο ………………………….. …………………………………..
Μετοχή ………………………….             ………………………
(μονάδες 15)
5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τα υπογραμμισμένα Κατηγορούμενα των παρακάτω προτάσεων :
α. Χρώμεθα αὐτοῖς συμβούλοις. (χρῶμαι= χρησιμοποιώ)
β. Ἡ ἀρετή οὐ παντός ἐστιν.
γ. Σόλων ἦν τῶν ἐπτά σοφῶν.
δ. Ἡ οἰκία λίθου ἐστίν.
ε. Ἡ οἰκία πατρός ἐστίν.
στ. Αἱ νῆες ἦλθον βοηθοί. ( αἱ νῆες= τα καράβια)
ζ. Ὁ ἄγγελος τριταῖος ἀφίκετο. (ἀφίκετο= έφτασε)
η. Ἢρετο τό ὓψος τοῦ τείχου μέγα.


α______________________________
β_______________________________
γ_______________________________
δ_______________________________
ε_______________________________
στ______________________________
ζ_______________________________
η_______________________________
(μονάδες 20)
6. Να κλίνετε στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό ,μαζί με το άρθρο, τα παρακάτω ουσιαστικά :
ἡ πολιτεία , ἡ τράπεζα, ἡ νῆσος,ἡ πόλις
(μονάδες 15)
Δημοσίευση σχολίου