Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ: Σύμπτυξη προτάσεων
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΠΡΟΤΑΣΗΣ   ΜΕ   ΜΕΤΟΧΗ (ΣΥΜΠΤΥΞΗ)
Μεθοδολογία
  1.       Διαγραφή του συνδέσμου (αν η πρόταση είναι δευτερεύουσα)
  2.       Χρόνος μετοχής: επιλέγεται ανάλογα με τον χρόνο του ρήματος
  3.       Γένος, αριθμός μετοχής: επιλέγεται ανάλογα με το υποκείμενο της μετοχής που θα σχηματίσουμε: ενεργητικά αν πρόκειται για μετοχή ενεστώτα/μέλλοντα, παθητικά αν πρόκειται για μετοχή παρακειμένου και ενεργητικά αν πρόκειται για μετοχές αποθετικών/ημιαποθετικών ρημάτων
  4.       Πτώση μετοχής: α) αν το υποκείμενο της μετοχής ταυτίζεται με αυτό του ρήματος, τότε η μετοχή τίθεται σε ονομαστική (συνημμένη στο υποκείμενο), β) αν το υποκείμενο της μετοχής ταυτίζεται με το αντικείμενο του ρήματος, τότε η μετοχή τίθεται σε αιτιατική/δοτική (συνημμένη στο αντικείμενο) γ) αν το υποκείμενο της μετοχής δε σχετίζεται με τους κύριους όρους της πρότασης , τίθεται σε αφαιρετική πτώση (αφαιρετική απόλυτος).
  5.       Η μετοχή τίθεται στην ίδια πτώση με το υποκείμενό της.
  6.       α) οι βουλητικές, ενδοιαστικές προτάσεις, προτάσεις του quominus, quin μετατρέπονται σε τελικό απαρέμφατο, β) οι τελικές, συμπερασματικές προτάσεις μετατρέπονται σε απαρέμφατο του σκοπού.

Παραδείγματα
(21) Nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est

     Μετοχή Παρακειμένου, υποκείμενο aurum, αφαιρετική απόλυτος μετοχή

       Nam Pisaurum dicitur illic auro pensato.

(24) Paucis post diebus cum Ennius Nasicam a ianua quereret, exclamavit Nasica se domi non esse.

    Μετοχή Ενεστώτα, υποκείμενο Ennius, αφαιρετική απόλυτος μετοχή

        Paucis post diebus exclamavit Nasica se domi non esse Ennio eum a ianua querente.

(24) Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse.

     Μετοχή Ενεστώτα, υποκείμενο ego, μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο

       Ego te quaerens, ancillae tuae credidi te domi non esse.

Δεν υπάρχουν σχόλια: