Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

BΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει οργανωθεί για να συμπληρώσει τις γνώσεις του κοινού-στόχος των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μετά την αποτελεσματική και επιτυχή διεξαγωγή των Διαδρομών για τη διδασκαλία της ελληνικής στο εξωτερικό, από το 2007 ως σήμερα, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των ενδιαφερομένων να λειτουργεί αντίστοιχο πρόγραμμα από απόσταση επιμόρφωσης στην ημεδαπή. Το πρόγραμμα αποτελεί τη δεύτερη διακριτή Διαδρομή ενός συστήματος από απόστασης εκπαίδευσης που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των διδασκόντων και του καταστατικού του ρόλου για την ενίσχυση, προαγωγή, προβολή και ουσιαστική υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: Εξ αντικειμένου το πρόγραμμα αφορά τους συναδέλφους που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη ανεξάρτητα με το διδακτικό συγκείμενο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για το πρόγραμμα πρέπει να είναι απόφοιτοι σχετικών πανεπιστημιακών τμημάτων (ελληνικής ή ξένης φιλολογίας, παιδαγωγικών τμημάτων κ.τ.λ.) ή και άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων της αλλοδαπής ή της ημεδαπής (με σχετική, όμως, εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης) και να διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην Ελλάδα.


Συνεπώς στο πρόγραμμα μπορούν, ενδεικτικά, να συμμετέχουν απόφοιτοι των προαναφερόμενων τμημάτων, που είναι:

- Διδάσκοντες που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση.

- Διδάσκοντες από το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

- Διδάσκοντες που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη ως εθελοντές, σε ΜΚΟ, παράλληλα με το κύριο αντικείμενο εργασίας τους.
Σημειώνεται πως στο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετέχουν συνάδερφοι που διαμένουν στο εξωτερικό, καθώς τους τελευταίους αφορά η πρώτη διαδρομή του συστήματος ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Επιπλέον, το πρόγραμμα αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς οι ενότητες έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο που να καλύπτουν τα βασικότερα ειδικά ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας.

Η επιμόρφωση είναι αδάπανη για τους επιμορφούμενους

και το πρόγραμμα υλοποιείται δύο φορές το χρόνο, με έναρξη τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο αντιστοίχως.

ΣΤΟΧΟΣ:

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των διδασκόντων σε σημαντικά ζητήματα διδασκαλίας που άπτονται της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, αλλά και η χαρτογράφηση των διδασκόντων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και κοινών σημείων προβληματισμού, καθώς και η οργάνωση μιας κοινότητας που αισιοδοξεί να έχει διαρκή και αποτελεσματική παρουσία στο χώρο της διδασκαλίας, της εκμάθησης και της αξιολόγησης της ελληνικής γλώσσας.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η επιμόρφωση οργανώνεται με την υποχρεωτική συμμετοχή στις έξι ακόλουθες ενότητες:

1. Θέματα διδασκαλίας των δεξιοτήτων στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης

2. Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς

3. Θέματα αξιολόγησης

4. Διδασκαλία ξένης γλώσσας με Η/Υ (Computer Assisted Language Learning)

5. Διγλωσσία

6. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Το υλικό των παραπάνω ενοτήτων είναι ανοιχτό και προσβάσιμο στους συμμετέχοντες καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος. Κάθε ενότητα θεωρείται ως μια ομάδα εργασίας που αποτελείται από: τους συμμετέχοντες, το συντονιστή και τους διδάσκοντες. Στο γενικό πλαίσιο δε του προγράμματος την ευθύνη έχουν οι υπεύθυνοι διαχείρισης, ενώ η τεχνική υλοποίηση αφορά ειδικό συνεργάτη. Η ενότητα υλοποιείται με βάση το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή ο συντονιστής και τα μέλη της ομάδας εργασίας της κάθε ενότητας συμμετέχουν στο αντίστοιχο φόρουμ, κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Στο τέλος της κάθε ενότητας αξιολογείται η συμμετοχή των επιμορφούμενων με βάση μια ειδική δοκιμασία. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης.Περισσότερες πληροφορίες   http://elearning.greek-language.gr/


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: