Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Αδίδακτο κείμενο


 Πολλάκις ἐθαύμασα τίσι ποτὲ λόγοις Ἀθηναίους ἔπεισαν οἱ γραψάμενοι Σωκράτην ὡς ἄξιος εἴη
θανάτου τῇ πόλει. ἡ μὲν γὰρ γραφὴ κατ' αὐτοῦ τοιάδε τις ἦν· ἀδικεῖ Σωκράτης οὓς μὲν ἡ πόλις 
νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων· ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων. Πρῶτον μὲν οὖν, ὡς οὐκ ἐνόμιζεν οὓς ἡ πόλις νομίζει θεούς, ποίῳ ποτ' ἐχρήσαντο τεκμηρίῳ; θύων τε γὰρ φανερὸς ἦν πολλάκις μὲν οἴκοι, πολλάκις δὲ ἐπὶ τῶν κοινῶν τῆς πόλεως βωμῶν, καὶ μαντικῇ χρώμενος οὐκ ἀφανὴς ἦν. διετεθρύλητο γὰρ ὡς φαίη Σωκράτης τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ σημαίνειν· ὅθεν δὴ καὶ μάλιστά μοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν. ὁ δ' οὐδὲν καινότερον εἰσέφερε τῶν ἄλλων, ὅσοι μαντικὴν νομίζοντες οἰωνοῖς τε χρῶνται καὶ φήμαις καὶ συμβόλοις καὶ θυσίαις. οὗτοί τε γὰρ ὑπολαμβάνουσιν οὐ τοὺς ὄρνιθας οὐδὲ τοὺς ἀπαντῶντας εἰδέναι τὰ συμφέροντα τοῖς μαντευομένοις, ἀλλὰ τοὺς θεοὺς διὰ τούτων αὐτὰ σημαίνειν, κἀκεῖνος δὲ οὕτως ἐνόμιζεν. 

Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα 1, 1, 1-4


ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. φαίη, χρῶνται: να αντικατασταθούν εγκλιτικά οι τύποι.
2. νομίζει, διαφθείρων, σημαίνειν: να γραφεί το β´ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα σε όλες τις εγκλίσεις στην ίδια φωνή.
3. Να βρεθούν τα αντικείμενα όλων των ρημάτων.
4. ''ποίῳ ποτ' ἐχρήσαντο τεκμηρίῳ;'': να μετατραπεί ο ευθείς λόγος σε πλάγιο. 
5. Να συμπληρωθεί ο πίνακας:

Ονομαστική τοιάδε τις
Γενική τούτων
Δοτική τίσι μοι
Αιτιατική οὓς αὐτὸν
Κλητική
6. Να αποδοθεί σε δόκιμο νεοελληνικό λόγο το κείμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια: