Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
 ΚΕΙΜΕΝΟ

Τοσοῦτον δ' ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ' οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασιν, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκεν μηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας. Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ περὶ τὰ μέρη διατρίβειν ὑπὲρ ὅλων τῶν πραγμάτων ὑποθέμενος, μηδ' ἐκ τούτων ἐγκωμιάζειν τὴν πόλιν ἀπορῶν τὰ πρὸς τὸν πόλεμον αὐτὴν ἐπαινεῖν, ταῦτα μὲν εἰρήσθω μοι πρὸς τοὺς ἐπὶ τοῖς τοιούτοις φιλοτιμουμένους· ἡγοῦμαι δὲ τοῖς προγόνοις ἡμῶν οὐχ ἧττον ἐκ τῶν κινδύνων τιμᾶσθαι προσήκειν ἢ τῶν ἄλλων εὐεργεσιῶν. Οὐ γὰρ μικροὺς οὐδ' ὀλίγους οὐδ' ἀφανεῖς ἀγῶνας ὑπέμειναν, ἀλλὰ πολλοὺς καὶ δεινοὺς καὶ μεγάλους, τοὺς μὲν ὑπὲρ τῆς αὑτῶν χώρας, τοὺς δ' ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων ἐλευθερίας· ἅπαντα γὰρ τὸν χρόνον διετέλεσαν κοινὴν τὴν πόλιν παρέχοντες καὶ τοῖς ἀδικουμένοις ἀεὶ τῶν Ἑλλήνων ἐπαμύνουσαν.

Ἰσοκράτους, Πανηγυρικὸς 50-52

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. φρονεῖν, καλεῖσθαι, τιμᾶσθαι: να γραφεί το γ´ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα σε όλες τις εγκλίσεις στη φωνή που βρίσκονται.

2. μικροὺς, ὀλίγους, πολλοὺς, μεγάλους: να γραφούν οι άλλοι βαθμοί των τύπων.

3. Να βρεθούν τα υποκείμενα των απαρεμφάτων του κειμένου.

4. Να αναγνωρισθούν συντακτικά όλες οι μετοχές του κειμένου και να αναλυθούν στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.

5. Να συμπληρωθεί ο πίνακας:Ενεστώτας μετέχοντας

Παρατατικός

Μέλλοντας

Αόριστος ὑποθέμενος                    ὑπέμειναν

Παρακείμενος ἀπολέλοιπεν            γεγόνασιν

Υπερσυντέλικος

6. Να αποδοθεί το παραπάνω κείμενο σε δόκιμο νεοελληνικό λόγο

Δεν υπάρχουν σχόλια: