Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ

Απόλυτες Αφαιρετικές

Brenno duce : (abl. abs.) Υπό την αρχηγία του Βρέννου, cum Brennus dux esset

delētis legiōnibus : (abl. abs.) cum Galli delevissent legiones, cum legiones deletae essent,

quibus interemptis : (abl. abs.) cum Camillus quos interemisset/ cum qui interempti essent

Παρατηρήσεις στις Απόλυτες Αφαιρετικές

Στην απόλυτη αφαιρετική δεν υπάρχει καμιά σχέση ανάμεσα στους βασικούς όρους της πρότασης και το μετοχικό σύνολο.

• I: Legiones Rōmanōrum deletae sunt.

• Οι λεγεώνες των Ρωμαίων κατατροπώθηκαν

• II: Galli evertērunt urbem Romam

• Οι Γαλάτες κατέστρεψαν εντελώς την πόλη της Ρώμης

• III: Galli, delētis legiōnibus Rōmanōrum, evertērunt urbem Romam

• οι Γαλάτες, αφού κατατρόπωσαν τις λεγεώνες των Ρωμαίων, κατέστρεψαν εντελώς την πόλη της Ρώμης

Οι προτάσεις I και II δεν έχουν καμιά κοινή λέξη. Αν θέλουμε να ενσωματώσουμε την πρόταση I «Οι λεγεώνες των Ρωμαίων κατατροπώθηκαν» στην πρόταση II αυτό είναι δυνατό να γίνει μόνο σε αφαιρετική. Έτσι δημιουργούμε μια επιρρηματική έκφραση σε αφαιρετική με μετοχή που αποτελεί έναν επιρρηματικό προσδιορισμό που μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για τη δεύτερη πρόταση. (III)

Επειδή στα Λατινικά δεν υπάρχει ενεργητική μετοχή για το παρελθόν η χρήση της απόλυτης μετοχής είναι πολύ πιο συχνή απ’ ότι στα ελληνικά. Για να πούμε στα Λατινικά ότι «ο Κάμιλλος εξολόθρευσε τους Γαλάτες και πήρε πίσω όλο το χρυσάφι» πρέπει να μετατρέψουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

Παράδειγμα:

• I: Camillus Gallos interēmit

• Ο Κάμιλλος εξολόθρευσε τους Γαλάτες

• II: Camillus aurum omne

• Ο Κάμιλλος πήρε πίσω όλο το χρυσάφι

• III: Camillus, Gallis interemptis, aurum omne recēpit.

• ο Κάμιλλος, αφού εξολοθρεύτηκαν οι Γαλάτες, πήρε πίσω όλο το χρυσάφι.

Υπάρχει επίσης μια ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη, η οποία αποτελείται από ένα «υποκείμενο» και ένα ουσιαστικό (που δηλώνει αξίωμα, ηλικία, επάγγελμα) ή ειδικό επίθετο.

• I: Brennus dux Gallorum erat

• Ο Βρέννος ήταν αρχηγός των Γαλατών

• II: Galli evertērunt urbem Romam

• Οι Γαλάτες κατέστρεψαν εντελώς την πόλη της Ρώμης

• III: Brenno duce Galli evertērunt urbem Romam

• Όταν ο Βρέννος ήταν αρχηγός των Γαλατών, οι Γαλάτες κατέστρεψαν εντελώς την πόλη της Ρώμης

Δεν υπάρχουν σχόλια: